Kim thu sét Stormaster ESE50

Kim thu sét Stormaster ESE50 bán kính bảo vệ 95m hãng LPi-Úc
 

Thông tin sản phẩm

Kim thu sét STORMASTER | Kim thu set STORMASTER -


 

Stormaster ESE của LPI thu năng lượng sét tại một điểm thích hợp. Sét được truyền xuống đất qua cáp thoát sét. Khi sét được truyền xuống đất, năng lượng sét được giải phóng một cách an toàn mà không gây nguy hiểm cho con người và thiết bị.
 
Phân loại
- Kim thu sét
Stormaster-ESE-15 & Stormaster-ESE-15-GI
- Kim thu sét
Stormaster-ESE-30 & Stormaster-ESE-30-GI
- Kim thu sét
Stormaster-ESE-50 & Stormaster-ESE-50-GI
- Kim thu sét
Stormaster-ESE-60 & Stormaster-ESE-60-GI
(*) GI Model –  Sử dụng cho cột kẽm
2.3 Công thức tính bán kính bảo vệ Kim thu sét
Stormaster
Bán kính bảo vệ (Rp) của Kim thu sét phóng điện sớm Stormaster được tính theo công thức áp dụng tiêu chuẩn của Pháp NF C17-102 (tháng 07/1995).
 
- Những thống số quan trọng ảnh hưởng đến Rp
DT xuất hiện trong quá trình kiểm tra
Kim thu sét
Stormaster – ESE- 50=DT (μs) 50
Kim thu sét
Stormaster – ESE- 60=DT (μs) 60
h = độ cao (m) Kim thu sét
Stormaster trên phạm vi bảo vệ
D (m) phụ thuộc vào mức độ chọn bảo vệ, mức độ bảo vệ được tính theo phần B trong tiêu chuẩn NF C17-102.
 
D= 20m cho mức bảo vệ 1 (cấp bảo vệ cao nhất)
D= 45m cho mức bảo vệ 2 (cấp bảo vệ cao)
D= 60m cho mức bảo vệ 3 (cấp bảo vệ tiêu chuẩn)
 
Ưu điểm của Kim thu sét
 
STORMASTER
- Hệ thống sử dụng Kim thu sét
- Dễ dàng lắp đặt và không yêu cầu công tác bảo dưỡng đặc biệt

STORMASTER của LPI là giải pháp hiệu quả.
- Kim thu sét
Stormaster đã được thử nghiệm đầy đủ và đạt tiêu chuẩn NF C 17-102 (French National Standard) của Pháp
 
 2.5. Bảng bán kính bảo vệ của Kim thu sét
 
STORMASTER 
 
BÁN KÍNH BẢO VỆ (M) – (RP)
H = độ cao của kim Stormaster trên vùng được bảo vệ (m)
 
 
 
2
 
 
 
 
4
 
 
 
 
5
 
 
 
 
6
 
 
 
 
10
 
 
 
 
15
 
 
 
 
20
 
 
 
 
45
 
 
 
 
60
 
 
 
Cấp 1 – Cấp cao nhất
                 
Kim thu sét
 
Stormaster 15
 
 
 
13
 
 
 
 
25
 
 
 
 
32
 
 
 
 
32
 
 
 
 
33
 
 
 
 
34
 
 
 
 
35
 
 
 
 
35
 
 
 
 
35
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 30
 
 
 
19
 
 
 
 
28
 
 
 
 
48
 
 
 
 
48
 
 
 
 
49
 
 
 
 
50
 
 
 
 
50
 
 
 
 
50
 
 
 
 
50
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 50
 
 
28
 
 
 
 
55
 
 
 
 
68
 
 
 
 
69
 
 
 
 
69
 
 
 
 
70
 
 
 
 
70
 
 
 
 
70
 
 
 
 
70
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 60
 
 
32
 
 
 
 
64
 
 
 
 
79
 
 
 
 
79
 
 
 
 
79
 
 
 
 
80
 
 
 
 
80
 
 
 
 
80
 
 
 
 
80
 
 
 
Cấp 2 – Cấp bảo vệ cao
                 
Kim thu sét
 
Stormaster 15
 
 
 
18
 
 
 
 
36
 
 
 
 
45
 
 
 
 
46
 
 
 
 
49
 
 
 
 
52
 
 
 
 
55
 
 
 
 
60
 
 
 
 
60
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 30
 
 
 
 
25
 
 
 
 
50
 
 
 
 
63
 
 
 
 
64
 
 
 
 
66
 
 
 
 
68
 
 
 
 
71
 
 
 
 
75
 
 
 
 
75
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 50
 
 
 
 
35
 
 
 
 
69
 
 
 
 
86
 
 
 
 
87
 
 
 
 
88
 
 
 
 
90
 
 
 
 
92
 
 
 
 
95
 
 
 
 
95
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 60
 
 
 
40
 
 
 
 
78
 
 
 
 
97
 
 
 
 
97
 
 
 
 
99
 
 
 
 
101
 
 
 
 
102
 
 
 
 
105
 
 
 
 
105
 
 
 
Cấp 3 – Cấp tiêu chuẩn
                 
Kim thu sét
 
Stormaster 15
 
 
 
20
 
 
 
 
41
 
 
 
 
51
 
 
 
 
52
 
 
 
 
56
 
 
 
 
60
 
 
 
 
63
 
 
 
 
73
 
 
 
 
75
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 30
 
 
 
 
28
 
 
 
 
57
 
 
 
 
71
 
 
 
 
72
 
 
 
 
75
 
 
 
 
77
 
 
 
 
81
 
 
 
 
89
 
 
 
 
90
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 50
 
 
 
 
38
 
 
 
 
76
 
 
 
 
95
 
 
 
 
96
 
 
 
 
98
 
 
 
 
100
 
 
 
 
102
 
 
 
 
110
 
 
 
 
110
 
 
Kim thu sét
 
Stormaster 60
 
 
 
 
44
 
 
 
 
87
 
 
 
 
107
 
 
 
 
107
 
 
 
 
109
 
 
 
 
111
 
 
 
 
113
 
 
 
 
120
 
 
 
 
120