Các tiêu chuẩn chống sét, tiếp địa hiện hành như sau:

  • TCN 68-174/1998 tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Ðiện.
  • 20 TCN 46-84 tiêu chuẩn chống sét của Bộ Xây Dựng.
  • NF C17-102/2011 tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp.
  • TCXDVN 46: 2007 tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam.
  • TCVN 4756-86 tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hiện hành của Việt Nam.
  • TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
  • TCVN 9358:2012 về Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp

Bài viết khác

Chống sét tiếp địa - Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét,tiếp địa, chống sét trực tiêp,chống sét lan truyện,hệ thống tiếp địa, kim thu sét, cắt lọc sét, cọc tiếp địa,thiết bị chống sét,thuốc hàn hóa nhiệt.