Các tiêu chuẩn chống sét, tiếp địa hiện hành như sau:

  • TCN 68-174/1998 tiêu chuẩn chống sét của Tổng Cục Bưu Ðiện.
  • 20 TCN 46-84 tiêu chuẩn chống sét của Bộ Xây Dựng.
  • NF C17-102/2011 tiêu chuẩn chống sét an toàn Quốc gia Pháp.
  • TCXDVN 46: 2007 tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng Việt Nam.
  • TCVN 4756-86 tiêu chuẩn nối đất an toàn điện hiện hành của Việt Nam.
  • TCVN 9385:2012 Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống
  • TCVN 9358:2012 về Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp

Bài viết khác